De Triangel

               Vlasakker 33-35, 2723 TP  Zoetermeer, tel. 079-3414000 triangel@opoz.nl

 

                                     

 

De klachtenregeling

Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind adviseren wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de betreffende leerkracht.

Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich desgewenst wenden tot het College van Bestuur.

In aanvulling op dit algemene beleid op de school geldt er sinds 1 augustus 1998 een officiële klachtenregeling. Een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van de ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling geldt ook voor gedragingen van de leden van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) in het kader van Weer Samen Naar School.

 

Er is voor alle openbare scholen voor Primair Onderwijs in Zoetermeer één klachtenregeling vastgesteld, waarin onder meer is vastgelegd, dat er

a.       op elke school twee ‘Contactpersonen klachtenregeling’ zijn;

b.       op het niveau van het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer twee ‘Vertrouwenspersonen klachtenregeling’ zijn en

c.       het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer zich heeft aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

Bij de directeur van de school is een exemplaar van de klachtenregeling (met een toelichting) verkrijgbaar.

 

De ‘Contactpersonen klachtenregeling’ hebben uitsluitend de bevoegdheid om een klager te verwijzen naar de vertrouwenspersonen. Op onze school zijn door het bevoegd gezag de volgende ‘Contactpersonen klachtenregeling’ benoemd:

1. Mevrouw Marion Artz, telefoon: 3414000 (school)

2. De heer Jan Boelhouwer, telefoon: 3414000 (school)

 

De ‘Vertrouwenspersonen klachtenregeling’ gaan na of een klager geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met het Centraal Management op te lossen. Als dat niet het geval is, zullen zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden. Het bevoegd gezag heeft voor het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer de volgende ‘Vertrouwenspersoon klachtenregeling’ benoemd:

Mevr L. van Oijen; emailadres: loijen1@hotmail.com

 

De ‘Landelijke klachtencommissie’ onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. Het adres van de klachtencommissie luidt: Stichting Onderwijsgeschillen, t.a.v Landelijke Klachtencommissie, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590; e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

 

 

 

Er zijn geen items beschikbaar.